Haags Kunstenplan: slecht nieuws Todays Art, Walk The Line en Parkpop Haags Kunstenplan: slecht nieuws Todays Art, Walk The Line en Parkpop

‘Het cultureel kapitaal van Den Haag’

, Redactie 3voor12 Den Haag

Haags Kunstenplan: slecht nieuws Todays Art, Walk The Line en Parkpop

‘Het cultureel kapitaal van Den Haag’

Redactie 3voor12 Den Haag ,

Nadat dinsdagochtend de verschillende culturele instellingen in Den Haag het advies van de commissie Hirsch Ballin in de mail kregen, werd het rapport getiteld ‘Het cultureel kapitaal van Den Haag’ ’s middags overhandigd aan wethouder Marjolein de Jong (Cultuur en Citymarketing). Aan de hand van dit advies wordt het uiteindelijke meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 gemaakt. Onder andere Musicon, Talent Event en het Walk The Line Festival hebben een negatief advies gekregen.

De opdracht van de commissie, onder leiding van oud-minister Hirsch Ballin, was een advies uitbrengen over de verdeling van de gemeentelijke subsidie voor de kunst- en cultuursector in de periode 2013-2016. Het totale kunst- en cultuurbudget is door de Haagse gemeenteraad vastgesteld op 49,1 miljoen euro. Ten opzichte van 2010 komt dit neer op een bezuiniging van bijna 13 miljoen euro. In 2011 is al een deel hiervan ingevuld door middel van een generieke korting van 7,69 procent op alle gemeentelijke cultuursubsidies. In het Beleidskader werden zes richtlijnen voor de beoordeling opgesteld; kwaliteit, positionering, betekenis voor de stad, cultureel ondernemerschap, draagvlak en cultuureducatie.

In totaal zijn er 101 aanvragen gedaan door Haagse kunst- en cultuurinstellingen, waarvan er 37 een negatief advies hebben gekregen van de commissie. Zo zijn onder andere de aanvragen van het Walk The Line Festival, Musicon, ACKU, Parkpop (Road to Parkpop en NewHorizons), Shoot Me, R.G. Ruijs Stichting (voor Talent Event) en The Hague African Festival afgewezen door de commissie. Ook is de aanvraag van een aantal theaters afgewezen; Theater de Regentes, Diamant Theater, Parktheater, Branoul en Zeebelt Theater zouden volgens de commissie geen subsidie meer moeten ontvangen. Ook het Koorenhuis, Culturalis, het Residentie Orkest en het Museon zouden volgens de commissie fors minder subsidie moeten krijgen.

Over Todays Art is de commissie bijzonder kritisch. Het festival krijgt 160.000 euro subsidie, maar wilde veel meer. "De begroting is in de ogen van de Commissie niet realistisch. De voorziene grote stijging van de sponsor-, subsidie- en publieksinkomsten laat zien dat wishful thinking bij het opstellen van de begroting de overhand heeft gekregen. De Commissie is geschokt over het gebrek aan kritische zelfreflectie. Het festival kon in 2009 dankzij forse financiële injecties van de gemeente slechts ternauwernood overleven, maar wil desondanks “als cultureel ondernemer een voorbeeld zijn voor de sector”. Ook de sterke stijging van het gevraagde subsidiebedrag (in plaats van € 185.000 vraagt TodaysArt € 300.000 aan) getuigt van weinig realiteitszin in deze economisch zware tijden. In de ogen van de Commissie zal TodaysArt zich moeten richten op kostenreductie."

Voor veel instellingenwas er ook goed nieuws en werden de aanvragen (gedeeltelijk) gehonoreerd. Onder andere het Paard van Troje en het Haags Pop Centrum blijven ongeveer op hetzelfde subsidiebedrag als in 2009-2012, hoewel er door beide instellingen wel meer was aangevraagd. Bazart krijgt voor het eerst structurele subsidie vanuit Cultuur. Bij onder andere Crossing Border, Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui werd de volledige aanvraag gehonoreerd in het advies.

Het volledige advies is hier te lezen

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12