Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘3voor12 VPRO’ (hierna “Actie”).

1. Algemeen

1.1 De Actie wordt georganiseerd door de VPRO gevestigd en kantoorhoudende te (1217WD) Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 (hierna ‘VPRO’).

1.2 De Actie bestaat uit: een winactie voor fans van 3voor12 van de VPRO. Door middel van het achterlaten van je gegevens via www.3voor12.vpro.nl maak je kans op het winnen van de prijzen.

1.3 De Actie start op vrijdag 2 juni 2017 en loopt tot en met vrijdag 30 september 2017.

1.4 De VPRO is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op vpro.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. Deelname

2.1 Elke deelnemer die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt is gerechtigd eenmaal aan deze Actie deel te nemen. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de Actie 18 jaar of ouder te zijn of schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder en/of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

2.2 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;

(b) alle medewerkers van de VPRO, en;

(c) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

2.3 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.4 Om deel te nemen dient een deelnemer zich gedurende de actieperiode te registreren en de gevraagde gegevens achter te laten op www.3voor12.vpro.nl De VPRO gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam en/of adres en/of e-mail en/of telefoonnummer gegevens.

2.5 Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. VPRO zal de verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Deelnemers stemmen ermee in dat de VPRO de verstrekte namen van de winnaars  via alle media mag publiceren, echter uitsluitend in het kader van de bekendmaking van de winnaars.. U stemt ermee in dat de VPRO rondom VPRO / 3voor12 met u kan communiceren, telefonisch en/of per email.

2.5 Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie.

2.6 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.7 De VPRO is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. VPRO kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de VPRO of derden.  

3. Prijzen

3.1 Aanwijzing van de winnaars geschiedt onpartijdig, de deelnemende emailadressen worden door een computersysteem gekozen aan het einde van de looptijd van de actie. De trekking van de winnaars vindt voornemens plaats wekelijks voorafgaand aan het festival waarvoor kaarten te winnen zijn.

3.2 De winnaars worden persoonlijk (per e-mail) op de hoogte gebracht, uiterlijk binnen een dag.

3.3 De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

3.4 Binnen 1 dag na bekendmaking van de winnaars zullen de prijzen per post of email aan de winnaars worden verstuurd.

3.5 De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar.

3.6 Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

4. Overig

4.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de VPRO.

4.2 De VPRO behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4.3 De VPRO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VPRO in het leven roepen.

4.4 De VPRO, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

4.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.6 Deze voorwaarden en overige informatie over de Actie is verkrijgbaar op de website www.vpro.nl/voorwaarden

4.7 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

4.8 Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot VPRO ledenservice, Antwoordnummer 346, 1200 VB Hilversum.