dB’s krijgt een voorschot van €700.000 van de gemeente Utrecht om de verbouwing van de nieuwe locatie op de Vlampijpstraat af te kunnen maken. De gemeenteraad heeft hier vanochtend mee ingestemd. Dit voorschot is nodig omdat dB’s nu niet voldoende liquide middelen heeft om de komende kosten van de verbouwing te betalen. De gemeente krijgt dit voorschot later terug. Op vrijdag 22 maart wordt de overeenkomst getekend.

 • 2003: dB’s verhuist van de Jekerstraat naar de oude bedrijfskantine van CAB-Gebouw
 • vanaf 2008: er worden verschillende plannen gemaakt om woningen te bouwen rond het CAB-Gebouw
 • 2017: er wordt duidelijk dat rond en op het CAB-Gebouw een nieuwe stadswijk komt met 2.800 huizen. In eerste instantie zou dB’s daar mogen blijven, dat was ook de wens van alle partijen.
 • juli 2021: het blijkt toch niet mogelijk om dB’s in het CAB-Gebouw te laten blijven en er moet dus een nieuwe locatie worden gezocht
 • november 2021: die nieuwe locatie wordt Vlampijpstraat 63. Dat pand is eigendom van PRE, dB’s gaat het straks huren
 • november 2022: na langdurige gesprekken wordt de huurovereenkomst tussen PRE en dB’s getekend. Op dat moment zou dB’s eigenlijk per 1 mei 2023 het CAB-Gebouw moeten verlaten. Al snel wordt duidelijk dat dat niet haalbaar is, en dB’s mag er tot 1 november 2023 blijven
 • medio juni 2023: dB’s luidt de noodklok. Mede door discussiepunten tussen PRE en dB’s over de praktische invulling van de Vlampijpstraat, is de verbouwing daarvan nog niet begonnen. Een naadloze verhuizing van dB’s van het CAB-Gebouw naar de Vlampijpstraat op 1 november is niet meer haalbaar
 • 15 juni 2023 is er een gesprek tussen wethouder Eerenberg en commissie ruimtelijke ordening en grondzaken van de Utrechtse gemeenteraad over de ontstane impasse. Wethouder Eerenberg geeft aan met betrokken partijen om tafel te gaan.
 • juli 2023: voortzetten van de Vlampijpstraat is het voorkeursscenario voor de nieuwe locatie van dB’s
 • 31 oktober 2023: er wordt bekend dat dB’s tot 1 mei 2024 in het CAB-gebouw mag blijven. Dat is tevens de allerlaatste verlenging
 • medio december 2023: in januari begint de verbouwing van de Vlampijstraat. dB's doet een oproep aan vrijwilligers om te helpen.
 • 8 januari 2024: de eerste maandelijkse open dag op de nieuwe locatie 

Zoals bekend verhuist dB’s van het monumentale CAB-gebouw naar een nieuwe locatie op de Vlampijpstraat, aan de andere kant van de Cartesiusweg. Vanaf begin januari is het team van de muzikale broedplaats druk bezig om met hulp van professionals en tientallen vrijwilligers het nieuwe pand te verbouwen. Oefenruimtes, een concertzaal, een opnamestudio en vegetarisch restaurant Roots Rock Kitchen krijgen daar straks een plek.

Tekort aan liquide middelen
De gemeente Utrecht ondersteunt de verhuizing en verbouwing met €600.000. Daarnaast heeft de projectontwikkelaar die op het CAB-gebouw huizen gaat bouwen (consortium Cartesius), ook een financiële bijdrage toegezegd. Er is afgesproken dat deze bijdrage pas betaald wordt als dB’s het CAB-gebouw heeft verlaten. Dat moet uiterlijk op 1 mei 2024 zijn gebeurd. In eerste instantie zou dB’s alleen een klein gedeelte van de verbouwing van de nieuwe locatie voor zijn rekening nemen en zou de eigenaar van dat pand de rest doen. In een latere fase is de muzikale broedplaats op eigen verzoek verantwoordelijk geworden voor de volledige verbouwing.

Verantwoordelijk zijn voor de gehele verbouwing in plaats van een klein deel kost logischerwijs meer geld. Dat geld heeft dB’s nu niet en komt pas beschikbaar op 1 mei, na hun vertrek uit het CAB-gebouw. Door het tekort aan liquide middelen zou de lopende verbouwing stil komen te liggen en zou deze pas weer opgepakt kunnen worden na 1 mei, als het geld van de projectontwikkelaar beschikbaar komt. Hierdoor ontstaat er een gat tussen het vertrek op de ene locatie en het starten op de andere locatie: dB’s zou mogelijk enige maanden moeten sluiten. Bands zouden ergens anders moeten oefenen en optredens op een andere plek moeten plaatsvinden of verplaatst/afgezegd worden. Enkele maanden ‘stil liggen’ brengt dan ook de gewone bedrijfsvoering van dB’s in gevaar.

Gemeente geeft voorschot
De gemeente Utrecht heeft er belang bij dat dB’s als culturele broedplaats blijft bestaan én dat er in het CAB-gebouw huizen gebouwd kunnen worden. Op verzoek van dB's heeft ze daarom samen met de projectontwikkelaar en dB’s gezocht naar een oplossing. dB’s krijgt in het voorstel van de gemeente een voorschot van €700.000 om de verbouwing door te laten gaan. De projectontwikkelaar betaalt dat voorschot terug aan de gemeente op 30 mei 2024, of zoveel later als dB’s het CAB-gebouw heeft verlaten.

Bespreking gemeenteraad
Omdat er haast mee gemoeid is, was er op donderdag 14 maart een extra vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. Daarin stelden leden van de gemeenteraad vragen aan wethouder Eelco Eerenberg over het voorschot voor de verbouwing. De wethouder kreeg technische vragen maar ook de vraag of dit financiële probleem niet te voorzien was, of de oplossing niet de deur openzet naar andere voorschotten en wanneer de steun voor dB’s genoeg is.

Eerenberg gaf aan dat je op twee manieren naar het probleem kunt kijken: enerzijds is er het belang voor dB’s én het mogelijk maken van woningbouw. De gemeente heeft daar in de afgelopen jaren al veel voor gedaan en het levert ook veel op. ‘Waar hou je op’,  is de andere kant van het vraagstuk. Het college heeft volgens Eerenberg de afweging gemaakt dat ze met de finish zo dichtbij niet konden zeggen ‘zoek het zelf maar uit’. Dat zou immers dB’s en de geplande woningbouw in gevaar brengen. Daarnaast zou het voorschot maar voor een korte termijn nodig zijn. Eerenberg liet weten dat deze steun wat hem betreft wel het sluitstuk van de operatie is, er is geen ruimte om de verbouwing en/of verhuizing verder financieel te faciliteren.

Hoewel de commissie eigenlijk niet gaat over het verlenen van dit voorschot, dat kan het college zelf besluiten, vond Eerenberg het toch verstandig om de gemeenteraad mee te nemen bij deze oplossing. De raad heeft positief gereageerd op de vraag of het traject door kan gaan, maar heeft ook aangegeven hierover op een ander moment verder te willen praten. Vooral om ervan te leren. De overeenkomst tussen de gemeente, dB’s en de projectontwikkelaar over het voorschot en de afspraken die daarbij horen wordt op vrijdag 22 maart ondertekend.

De volgende open dag van dB's is op zondag 7 april 2024. Dan treedt Jesco op.