3voor12 Den Haag: Walk The Line, Parkpop getroffen in Kunstenplan 3voor12 Den Haag: Walk The Line, Parkpop getroffen in Kunstenplan

Advies van Commissie Hirsch Ballin grotendeels overgenomen

, 3voor12 Den Haag: Remco van der Ham

3voor12 Den Haag: Walk The Line, Parkpop getroffen in Kunstenplan

Advies van Commissie Hirsch Ballin grotendeels overgenomen

3voor12 Den Haag: Remco van der Ham ,

Wethouder Marjolein de Jong (Cultuur en Citymarketing) heeft vandaag namens het college van B&W het Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2013-2016 met de titel ‘Haagse Nieuwe’ gepresenteerd. In het plan onderstreept de ingewikkelde opdracht die de Adviescommissie heeft meegekregen. “. In de toonzetting van het Advies herkent het college zich niet altijd, maar inhoudelijk volgt het college de lijn van het Advies wel”, aldus De Jong.

De creativiteit en artistieke kwaliteit is volgens De Jong volop aanwezig in Den Haag en hoewel de grote bezuinigingen kunnen leiden tot ingrijpende veranderingen bieden deze ook kans op ontwikkeling. “Uiteraard heb ik alle begrip voor de teleurstelling die de gemaakte keuzes voor sommigen meebrengen. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat we het nieuwe tijdperk, dat ingeluid is door de economische omstandigheden, met veel elan zijn ingegaan. De revitalisering betekent dat we onvermijdelijk afscheid moeten nemen van sommige initiatieven en tegelijkertijd nieuwe kunnen verwelkomen. De komende tijd zullen culturele instellingen de financiële zelfstandigheid moeten vergroten.”

Dans- en Muziekcentrum aan het Spuiplein

In het kunstenplan blijft ook de ambitie van een nieuw Dans- en Muziekcentrum aan het Spuiplein van kracht. “De Dr Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater voldoen niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan dergelijke voorzieningen worden gesteld. Investeren in een nieuw en modern Dans- en Muziekcentrum komt ten goede aan de cultuursector, maar is ook essentieel voor de quality of life en daarmee de sociaaleconomische ontwikkeling van Den Haag. Het college deelt de overtuiging van de Adviescommissie dat de komst van een nieuw Dans- en Muziekcentrum aan het Spuiplein de vooraanstaande positie in zowel de stad als de regio van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater, het Koninklijk Conservatorium en de Gastprogrammering kan versterken.”

The Hague Music Export
Het college moedigt de (inter)nationale ambities van Haagse bands en artiesten aan en zal deze daarom ook de komende jaren blijven ondersteunen met het fonds The Hague Music Export. “Met hun optredens op internationale (showcase)festivals in het buitenland doen bands en artiesten waardevolle ervaringen op die bijdragen aan de ontwikkeling van de Haagse popscene in de breedte. De komende jaren willen wij met het ondersteunen van ambitieuze en talentvolle artiesten vanuit The Hague Music Export blijvend inzetten op het uitdragen van ‘Music City The Hague’.” Het fonds, in beheer van het Haags Pop Centrum, zal de komende jaren worden gecontinueerd met 20.000 euro per jaar.

Reacties op adviezen Commissie Hirsch Ballin

Het ‘Haagse Nieuwe’ kunstenplan heeft veel van de adviezen van de Adviescommissie Hirsch Ballin overgenomen. Zo worden de subsidies voor onder andere Musicon, Walk The Line, Parkpop (voor Road to Parkpop en NewHorizons), Theater de Regentes, Zeebelt, Talent Event, ACKU, Shoot Me Film & Music Festival en The Hague African Festival ook in het kunstenplan van het college niet gehonoreerd. Ook de subsidie voor het Koorenhuis en Culturalis wordt niet gehonoreerd, maar wel is er een bedrag van 980.000 euro gereserveerd voor een samenwerking van beide partijen in een nieuw op te richten Expertisecentrum Cultuureducatie.

Samenwerking Musicon en Haags Pop Centrum
Hoewel het advies van de Commissie om Musicon geen subsidie te verlenen wordt overgenomen door het college, wordt er wel gepleit voor samenwerking tussen Musicon en het Haags Pop Centrum (HPC) ter versterking van de infrastructuur voor beoefening van amateurpopmuziek in Den Haag. “Beide instellingen bieden voorzieningen en ondersteuning aan popmuzikanten. Een eerdere verkenning naar samenwerking in een gezamenlijke huisvesting is in de huidige economische omstandigheden niet haalbaar. De meerwaarde van deze samenwerking, namelijk het verstevigen van de stedelijke ondersteunende functies voor amateurpopmusici, is naar onze mening wel te realiseren. Voorts heeft dit ook synergievoordelen voor beide instellingen, zowel inhoudelijk als qua bedrijfsvoering. Wij vragen van het HPC om samen met Musicon een plan te ontwikkelen om structureel invulling te geven aan deze samenwerking.” Ook pleit het college voor een gezamenlijk plan van het HPC, Musicon en Bazart voor versterking van de popmuziek in Den Haag Zuid-West.

Definitieve versie Kunstenplan
Het huidige Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 is nog niet de definitieve versie. Tot en met 15 augustus 2012 om 17.00 uur kunnen de verschillende instellingen schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. Aan de hand van de binnengekomen zienswijzen stelt het college een inspraakrapport op en een waar nodig aangepaste en geactualiseerde versie van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016. Deze documenten verschijnen in september. Het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 zal, na bespreking in de raadscommissie Samenleving, door de gemeenteraad worden vastgesteld op 1 november 2012.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12