Zapclub en Groverpop reageren op dreigende situatie Simplon

Subsidies draaien Simplon nek om

Jeroen de Boer, ,

Zapclub en Groverpop, beide actief in Simplon, heben zich officieel uitgesproken over de geplande bezuinigingen op jongerencultuurcentrum Simplon. Volfgens beide organisaties kan het Simplon niet aangerekend te worden niet te beschikken over een eigen culturele identiteit.

Subsidies draaien Simplon nek om

Zapclub en Groverpop reageren op dreigende situatie Simplon   In de huidige commotie rondom de voorgestelde wijzigingen in de subsidie voor Simplon is het goed om, misschien ten overvloede, de huidige werkwijze van Simplon en haar belangrijkste uitvoerende partners uit te leggen.   Op dit moment wordt het overgrote deel van Simplons programmering gevuld door Groverpop voor de (lokale) popmuziek en Zapclub voor dance. In samenwerking verzorgen ze de urban-programmering en geven ze advies aan Simplon over activiteiten van anderen. Deze twee organisaties staan in principe los van Simplon, zowel organisatorisch als financieel. Desondanks kunnen beide niet zonder het gebouw, het podium, de faciliteiten en het personeel; Zapclub en Groverpop zijn tevens van mening dat Simplon niet zonder hen kan. Deze symbiotische samenwerking wordt ervaren als flexibel, creatief en vernieuwend.   Beide organisaties vervullen een belangrijke rol in de Groninger cultuurwereld, ook buiten Simplon, en voelen zich gewaardeerd door de lokale politiek. Dit laatste lijkt in tegenspraak te zijn met het bovengenoemde voorstel van het college, dat de doodssteek lijkt te betekenen voor Simplon. Mocht de thuisbasis wegvallen, dan wordt het voor zowel Zapclub als Groverpop onmogelijk hun activiteiten op het huidige niveau voort te zetten.   Volgens Zapclub en Groverpop is het onmogelijk om Simplon draaiende te houden met het voorgestelde budget en een financiële bijdrage van hun kant is onmogelijk. Zapclub is een niet-gesubsidieerde organisatie en de subsidie voor Groverpop is niet bedoeld voor het onderhouden van een poppodium, temeer daar zeventig procent van haar subsidie van de provincie komt.   Er is veel gezegd en geschreven over de artistieke visie van Simplon, of het gebrek daaraan. Enerzijds kan gezegd worden dat het Simplon de laatste jaren onmogelijk is gemaakt een structureel beleid te voeren. Anderzijds is het zo dat Simplon dit jaar besloten heeft de artistieke invulling van het programma voor het grootste gedeelte over te laten aan Groverpop en Zapclub. Eventuele kritiek zou dus gericht kunnen worden aan deze twee organisaties en niet aan het bestuur en de directie van Simplon. Getracht wordt in samenwerking een programma samen te stellen van kwalitatief hoogstaande activiteiten die Groningse jongeren aanspreken. Dat dit een succes is, blijkt uit de huidige bezoekersaantallen. Een nadeel van het huidige beleid is dat het diverse aanbod en de verschillende doelgroepen er voor zorgen dat Simplon niet een duidelijke culturele identiteit heeft.   De berichtgeving in de media geeft een onduidelijk beeld van de redenen van de wijzigingen en de plannen voor de toekomst van Simplon. Zapclub en Groverpop willen benadrukken dat zij hun succes voor een groot deel te danken hebben aan het personeel en de faciliteiten van Simplon en dat zij graag de huidige samenwerking zouden voortzetten. Mocht Simplon in haar huidige vorm niet kunnen voortbestaan, dan zijn Zapclub en Groverpop uiteraard bereid mee te denken over nieuwe oplossingen; Simplon is een onmisbaar onderdeel van het Groninger cultuurlandschap.   Bestuur Stichting Zapclub Bestuur Stichting Groverpop