Zeven ton voor ex-Buma directeur blijkt oprotpremie

Ontslagvergoeding Cees van Rij nooit voor rechter geweest, ledenvergadering buiten spel gezet

Erik Zwennes ,

De vergoeding van zeven ton die Cees van Rij, voormalig directeur juridische zaken van Buma/Stemra, ontving na zijn vertrek bij de rechtenorganisatie in 2011 is nooit getoetst door een rechter. Dit erkent Buma/Stemra tegenover 3voor12. Tevens is de statutair vastgelegde afspraak om een ontslag via de ledenraad te laten lopen, niet nagekomen. Dit zal ook niet meer gebeuren, aldus de organisatie.

Gezien de hoogte van de vergoeding lijkt sprake van een ordinaire oprotpremie. Een kantonrechter zou gezien het aantal dienstjaren en het laatste loon van 233.900,- excl pensioenlasten enkel een dergelijk bedrag toekennen wanneer er sprake zou zijn van verwijtbaar gedrag van de kant van de werkgever, in dit geval Buma/Stemra. Wanneer Buma/Stemra Van Rij terecht zou hebben ontslagen, zou de vergoeding flink lager tot zelfs geheel niet aan de orde zijn. Zonder bijzondere omstandigheden zou de vergoeding maximaal ruim drie ton bedragen.

Buma/Stemra reageert schriftelijk als volgt: ‘Buma/Stemra heeft het initiatief genomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Vervolgens hebben partijen overeenstemming bereikt over een beëindigingsovereenkomst. Er zijn afspraken gemaakt overeenkomstig de opgebouwde rechtspositie van Cees van Rij.’

Buma/Stemra stelt dat beide partijen in het geschil bij de afspraak blijven om geen verdere mededelingen te doen. Dit versterkt het beeld van een bewuste onderling overeengekomen financiele vergoeding. Hierna is Van Rij bij Sabam, de Belgische zusterorganisatie van Buma/Stemra, aan de slag gegaan. De leden van Buma/Stemra hebben twee jaar geleden bewust voor een tweekoppige directie gekozen. Hier blijkt nu eenzijdig een einde aan te zijn gemaakt.

Statutair is vastgelegd (art 21, lid 5) dat ‘Directieleden worden benoemd en ontslagen door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur.’ Dit is echter in het geval van Van Rij nooit gebeurd. Bijna een jaar na het gedwongen vertrek is de zaak door het bestuur nog steeds niet op de agenda van de jaarvergadering geplaatst en komt het naar buiten middels de jaarcijfers. Alleen in ernstige gevallen zou kunnen worden afgeweken van het vooraf voorleggen aan de ledenvergadering. Hier lijkt echter, gezien de vergoeding, geen sprake van. Dan nog zou het bestuur achteraf verantwoording af moeten leggen aan de leden. Buma/Stemra zegt hierover tegenover 3voor12: ‘De ledenvergadering zal niet betrokken worden bij deze zaak.’ Men erkent dat er niet meer informatie zal worden verschaft dan wat er in het jaarverslag is verschenen.

Tot nog toe was onduidelijk wat er met de vrijgekomen vacature zou gebeuren. Vandaag laat Buma/Stemra weten dat Van Rij als directeur niet is vervangen en dat dit ook niet zal gebeuren. Hiermee is een einde gekomen aan de tweekoppige directie en zit directeur Hein van der Ree alleen in het zadel. Wel is Anja Kroeze als General Counsel aangesteld.