Meer geld voor Motel Mozaique, ADE en Sonic Acts Meer geld voor Motel Mozaique, ADE en Sonic Acts

Veel popaanvragers krijgen nul op rekest

Meer geld voor Motel Mozaique, ADE en Sonic Acts

Veel popaanvragers krijgen nul op rekest

Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten heeft de subsidiebedragen voor de komende vier jaar vastgesteld. Dat heeft flink wat aardverschuivingen opgeleverd in het subsidielandschap. Maar rolt het geld ook richting popsector?

Veel popaanvragers krijgen nul op rekest

Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten heeft de subsidiebedragen voor de komende vier jaar vastgesteld. De commissie heeft besloten het totale bedrag te verdelen over minder instellingen, om zo een ‘gezonde dynamiek, evenwicht en verscheidenheid’ in de sector te krijgen en de duurzaamheid van de gesubsidieerde podiumkunsten veilig te stellen. Dat heeft flink wat aardverschuivingen opgeleverd in het subsidielandschap. Een aantal grote instituten krijgt geen of minder geld, maar er zijn ook nieuwkomers. Maar rolt het geld ook richting popsector?

Festivals Motel Mozaique. Amsterdam Dance Event en Sonic Acts krijgen extra geld. Motel Mozaique kreeg al ruim 50.000 euro, maar mag de komende vier jaar elk seizoen bijna 80.000 euro bijschrijven. De commissie vindt het Rotterdamse festival een voorbeeld voor andere evenementen, met name door zijn interdisciplinaire karakter. De lokale inbedding en het artistieke karakter hebben de commissie over de streep getrokken. Sonic Acts is een van de 36 nieuwkomers in deze subsidieronde. Volgens de commissie bevindt het Amsterdamse avant-gardefestival zich precies op de plek waar de vernieuwing in de elektronische muziek plaatsvindt. Het festival krijgt ruim 45.000 euro. Het Amsterdam Dance Event krijgt ruim 50.000 euro extra voor het ontwikkelen van nieuwe programmaonderdelen. Ook bij De Kift is de champagne open. Het collectief uit Koog aan de Zaan krijgt maar liefst bijna vier keer zoveel subsidie als bij de vorige verdeling, ruim 230.000 euro per jaar. Voor het experimentele podium STEIM in Amsterdam dreigde de geldkraan dicht te gaan, maar wordt nu wellicht alsnog in de basissubsidie opgenomen. Een definitief besluit daarover is nog niet genomen.

Andere aanvragers uit de popsector staan met lege handen. Bij festivals ZWXW en Metropolis ziet de commissie niet genoeg artistieke visie. State-X is volgens de commissie niet veel meer dan een regulier initiatief van de organisatoren en schiet tekort op het gebied van cultureel ondernemerschap. Bij het Fries Productiehuis Popcultuur en Productiehuis West-Nederland hebben hun selectiecriteria niet scherp gesteld en kennen volgens de commissie niet genoeg artistieke visie. Aan artistieke visie geen gebrek bij Spinvis, die een aanvraag deed met zijn instelling Crescendo. Zijn aanvraag werd echter beoordeeld als te weinig concreet.

De oordelen van het NFPK+ op een rij:

Sonic Acts: van 0 naar € 46.972
“De commissie is positief over de programmering van Sonic Acts en zijn positionering in het festivallandschap. De commissie steunt de voornemens om meer aandacht te geven aan publiekswerving en het archief toegankelijk te maken. Ook het vergroten van de eigen inkomsten vindt zij van groot belang.”

Motel Mozaique: van € 52.070 naar € 78.929
“De commissie is positief over Motel Mozaïque, dat door zijn interdisciplinaire programmering en vorm een voorbeeldfunctie voor andere festivals vervult. Zij vindt MM een verrijking voor het bestaande culturele aanbod in Nederland. Op grond van de artistieke kwaliteit en de bijzondere invulling daarvan, het brede publieksbereik en de lokale inbedding van het festival in Rotterdam adviseert de commissie MM op te nemen in de regeling Vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009-2012 met een lichte verhoging van de subsidie. Daarbij beschouwt de commissie de activiteiten die de organisatie door het jaar heen organiseert van onvoldoende belang om voor structurele ondersteuning in aanmerking te komen.”

Robodock: van 0 naar 0
“De commissie kent Robodock als een festival dat een eigen plaats in het podiumkunstenlandschap inneemt. Het beleidsplan en de aanvraag richten zich echter primair op het creëren van een internationaal productiehuis annex laboratorium dat het hele jaar actief is. Aanvragen voor productiehuizen behoren echter tot de basisinfrastructuur en vallen dus buiten de reikwijdte van het Fonds. Het festival zelf komt in het beleidsplan nauwelijks aan de orde; de geschetste artistieke ontwikkeling is onvoldoende en weinig consistent.”

5 Days Off: van 0 naar 0
“Op basis van het beleidsplan stelt de commissie vast dat 5 Days Off met zijn artistieke profiel en programmering onvoldoende meerwaarde heeft ten opzichte van bestaande programmering en festivals. Daarbij mist ze in het beleidsplan een overtuigende langetermijnvisie op de ontwikkeling van zowel het artistieke als zakelijke beleid.”

Rumor: van 0 naar 0
“De commissie is van mening dat Rumor in onvoldoende mate voldoet aan de definitie van een festival. Omdat de programmering van Rumor door de kleinschalige opzet in de tijd en het aantal optredens onvoldoende toevoegt aan de reguliere programmering, ziet zij op basis van het beleidsplan geen aanleiding om Rumor in aanmerking te laten komen voor een vierjarige subsidie.”

State-X: van 0 naar 0
“Hoewel de commissie het festival in artistiek opzicht aansprekend vindt, is ze van mening dat het hier primair gaat om een regulier project van beide organisatoren. Dat, gevoegd bij de weinig realistische en mager onderbouwde plannen op het gebied van cultureel ondernemerschap en bedrijfsvoering voor de komende periode brengt de commissie tot een negatief oordeel.”

Metropolis: van 0 naar 0
“De commissie vindt de aanvraag van Metropolis onvoldoende duidelijk over de artistieke koers van het festival in de komende jaren. Zij is van mening dat Metropolis in de komende periode eerst moet bewijzen over een meerjarige artistieke visie te beschikken die voorziet in een festival dat in artistiek-inhoudelijk opzicht een aanvulling vormt op het bestaande aanbod.”

ZXZW: van 0 naar 0
“De commissie is van oordeel dat de beoogde uitbreiding van muziekfestival naar een breed kunstenfestival een artistieke visie of onderbouwing ontbeert, zodat een interessante toevoeging aan het landelijke aanbod niet kan worden waargemaakt. Voorts meent de commissie dat de aanvraag een organisatie weerspiegelt die het booming karakter van het festival niet bijbeent.”
Fries Productiehuis Popcultuur: van 0 naar 0
“Op grond van het ontbreken van een oorspronkelijk artistiek profiel en duidelijke artistieke selectiecriteria oordeelt de commissie dat het Fries Productiehuis Popcultuur geen meerwaarde biedt ten opzichte van bestaande productiehuizen en onvoldoende bijdraagt aan de ontwikkeling van het genre popmuziek. Er is volgens de commissie evenmin sprake van een landelijke spreiding van het aanbod.”

STEIM: geadviseerd € 525.000, nog in overleg
“Op grond van de grote, ook internationale, betekenis van STEIM voor de ontwikkeling van het genre elektronische muziek is de commissie positief over de aanvraag. De commissie verwacht wel van STEIM dat het de komende periode een grote inspanning zal leveren om het imago en de naamsbekendheid van de instelling significant te verbeteren.”

Productiehuis West-Nederland: van 0 naar 0
“De commissie mist een artistieke visie en artistieke selectiecriteria in de aanvraag van Productiehuis West-Nederland. Op grond daarvan kent de commissie geen onderscheidende betekenis toe aan het Productiehuis, iets dat zij noodzakelijk acht voor deze functie.”

Oerol: van € 344.000 naar € 419.000
“De commissie oordeelt positief over Oerol gezien zijn nog altijd unieke positie in het festivallandschap, zijn landelijke uitstraling, de brugfunctie die het vervult naar het publiek en de verbinding van disciplines.”

Crescendo (Spinvis): van 0 naar 0
“Crescendo wenst met name in aanmerking te komen voor een structurele subsidie om Spinvis daadwerkelijk de rol van artistiek leider te kunnen laten innemen. Crescendo maakt in zijn aanvraag echter niet inzichtelijk welke positieve resultaten hierdoor zijn te verwachten met betrekking tot de artistieke ontwikkeling en aan welke zaken het, behalve geld, nu ontbreekt om het gewenste resultaat te behalen. Ondanks het vertrouwen dat de commissie heeft in de talentvolle maker die door Crescendo wordt gefaciliteerd, is zij van mening dat Crescendo in zijn beleidsplan onvoldoende overtuigend weet te onderbouwen welke artistieke ontwikkeling wordt nagestreefd in de komende periode en in hoeverre deze gebaat is bij structurele subsidie. De commissie is van mening dat de weinig inzichtelijke begroting dit oordeel versterkt.”

De Kift: van € 64.000 naar € 230.000
“De commissie is van mening dat De Kift zijn onderscheidende betekenis voor de popmuziek met het gepresenteerde artistieke beleid onderstreept. De commissie heeft veel waardering voor de bijzondere programmering. Bovendien vindt zij het lovenswaardig dat De Kift zich functioneel flexibel toont en zijn bedrijfsvoering effectief heeft geprofessionaliseerd.”

Amsterdam Dance Event: van € 0 naar € 51.950
De commissie vindt dat het ADE een belangrijke rol vervult als internationaal platform op het gebied van de dance. Een deel van de activiteiten behoort evenwel nog steeds tot de taken van Buma Cultuur. Vanuit de ketengedachte is het festival van belang omdat jonge bands uit de voorprogramma's daadwerkelijk worden doorgeboekt. De commissie is positief over het ontwikkelen van nieuwe programmaonderdelen en het voornemen een programmacoördinator aan te stellen om de publieksprogrammering beter in evenwicht te brengen. 
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12