Nieuw poppodium in Roermond vervangt Azijnfabriek Nieuw poppodium in Roermond vervangt Azijnfabriek

Wethouder Kemp: “Er is straks maar één poppodium in Roermond”

, Pierre Oitmann

Nieuw poppodium in Roermond vervangt Azijnfabriek

Wethouder Kemp: “Er is straks maar één poppodium in Roermond”

Pierre Oitmann ,

Er wordt gewerkt aan een nieuw poppodium in Roermond. Dit podium krijgt een plek in het zogenaamde ECI Cultuureiland. Tot de voltooiing van die zaal zal de Azijnfabriek gewoon open blijven belooft wethouder Wim Kemp. "De gemeenteraad heeft in een motie uitgesproken dat de activiteiten van de Azijnfabriek door moeten kunnen blijven gaan totdat het nieuwe poppodium is gerealiseerd.”

Wethouder Kemp: “Er is straks maar één poppodium in Roermond”

Er komt een nieuw poppodium in Roermond. Deze nog te bouwen zaal wordt onderdeel van het zogenaamde “Cultuureiland” in de voormalige ECI-centrale. Het huidige poppodium Azijnfabriek verdwijnt dan. “Op het moment dat het nieuwe poppodium gerealiseerd is en functioneert, zullen de activiteiten van de Azijnfabriek beëindigd worden”, zo meldt CDA-wethouder Wim Kemp. “Er zal dus straks maar één poppodium in Roermond aanwezig zijn.”

De lokale fractie van de SP wil vrijwilligers van de huidige Azijnfabriek betrekken bij de besluitvorming rondom het nieuwe poppodium. Wethouder Kemp heeft al aangegeven een gesprek met de vrijwilligers te willen aangaan. “Vanuit de Azijnfabriek wordt al deelgenomen aan een klankbordgroep ‘poppodium ECI’ en is er een afvaardiging vertegenwoordigd in het zogenaamde gebruikersoverleg ECI, waarin ook andere ECI-organisaties zitting hebben. Het proces vindt met instemming van de Azijnfabriek plaats. Wel zal nog extra aandacht gegeven worden aan de vele vrijwilligers die actief zijn in de Azijnfabriek. Het is wenselijk deze mensen ook in te zetten in het poppodium ECI.”

Marike Peters van Stichting Popmuziek Limburg (SPL) ziet bij het nieuwe poppodium kansen liggen om de huidige vrijwilligers een plek te geven. “Er ligt genoeg kennis en het spreekt voor zich dat het huidige poppodium betrokken wordt bij dit soort zaken.” Het CDA vindt het zoeken naar een partner om het podium te runnen geen prioriteit. “Het hoeft ook niet per se de Azijnfabriek te zijn”, aldus een partijstatement. Kemp ligt dit toe. “Vanuit de afspraak die in de gemeenteraad eerder is gemaakt, heeft het CDA in de vergadering van 12 februari jongstleden gesteld dat een partner geen prioriteit is.” Met die afspraak bedoelt Kemp de beëindiging van de activiteiten van Azijnfabriek zodra het nieuwe poppodium er staat. “De Stichting Azijnfabriek wordt niet opgeslokt, maar er komt een nieuwe organisatie die het nieuwe poppodium runt. Omdat er maar één poppodium in Roermond zal zijn, zal de stichting haar activiteiten beëindigen.”

“Ik denk dat een centraal punt dat fungeert als regionaal popcentrum erg oké is in een stad“, concludeert Peters. “SPL gaat dit jaar sowieso inzetten op een Platform Popmuziek Limburg, waarin lokale en regionale zaken weer bij de regio komen te liggen. Bijvoorbeeld het bijhouden van een muzikantendatabase, het geven van advies, et cetera. Muzikanten, maar ook poporganisaties, weten dan waar ze terecht moeten voor advies en dergelijke. Op deze manier creëer je overzicht en dat maakt het voor iedereen een stuk makkelijker. Poppodia zijn uitermate geschikte organisaties om deze taak op zich te nemen.”

Wel zet Peters vraagtekens bij de ligging van de nieuwe zaal. “De ECI is natuurlijk een mooie locatie, alleen wellicht iets te ver uit het centrum. Wanneer er langs de Roerkade bijvoorbeeld meer aandacht wordt besteed aan de kroegen die daar liggen, door uitbreiden van terrassen of meer muziekprogrammering. Hierdoor wordt de weg naar het nieuwe podium meteen een stuk minder groot.” Volgens Danny Bol, oud-programmeur van de Azijnfabriek, weet de Roermondenaar zijn weg naar het podium heus wel te vinden. “Dat de nieuwe plek net buiten het centrum ligt maakt volgens mij niet zoveel uit. Als je goed programmeert komen de mensen toch wel.” Kemp verwacht dat het nieuwe poppodium per week zo’n 450 bezoekers mag verwelkomen. “Bezoekersaantallen op jaarbasis worden op grond van allerlei kengetallen berekend op 22.500.”

De merknaam Azijnfabriek verdwijnt met de komst van het nieuwe poppodium. “Gezien het slechte imago van de Azijnfabriek in Roermond, hoe onterecht ook, is het verstandiger om een nieuwe naam te kiezen”, zo meent Bol, momenteel programmeur van de Limburg Zaal in Parkstad Limburg Theaters te Heerlen. “De nieuwe locatie heeft ook weinig te maken met de huidige, waar destijds een echte azijnfabriek was gevestigd.” Een nieuwe naam voor het poppodium op het Cultuureiland is nog niet bekend, maar het CDA hamert erop dat het nieuwe poppodium in ieder geval een “eigen smoel” krijgt. “De eigen ‘smoel’ waar het CDA op duidt, betreft inderdaad de verschijningsvorm”, bevestigt Kemp. “Ook inhoudelijk moet het poppodium op zichzelf staan en niet ondersneeuwen in het geheel. Wel moet het poppodium kunnen profiteren van kennis, organisatie en middelen van het grotere geheel.”

Stadspartij Roermond uitte onlangs nog haar zorgen over de financiering van het Cultuureiland. Het poppodium zou gebruikt worden om het gapende gat in de begroting van zeven ton te dichten. Wethouder Kemp verzekerde de Stadspartij dat dit niet het geval zal zijn, maar geeft wel aan dat het kostenplaatje bij hem niet bekend is. “Uit het gehouden onderzoek blijkt dat met een poppodium op het ambitieniveau waar de gemeenteraad voor kiest indicatief een investering gemoeid is van 2,2 miljoen euro”, aldus Kemp, waarna hij het bedrag verder toelicht. “Door de keuze voor de ECI worden voordelige inverdieneffecten behaald van ongeveer een half miljoen, dus zouden de investeringen circa 1,7 miljoen euro bedragen.”

“Het belangrijkste is dat er bij het ontwerpen en inrichten van het complex rekening wordt gehouden met de eisen van een modern poppodium“, zegt Bol. “Op een zaaltje ergens weggemoffeld in een hoek van het pand met daarin een houten blokkenpodium zit niemand te wachten. Bovendien zal er naast een fatsoenlijk programmabudget ook geld moeten zijn voor een popprogrammeur en marketeer.” De exploitatiebijdrage van het nieuwe poppodium is geraamd op € 150.000,- per jaar, waarvan een nog onbekend deel bedoeld is voor de programmering. “De totale lasten voor een nieuw poppodium in het ECI zullen derhalve jaarlijks € 264.000,- bedragen. Let wel: deze bedragen zijn indicatief.”

Wanneer de popzaal op het Cultuureiland ECI klaar zal zijn is nog niet bekend. “De start van de bouw is afhankelijk van de vorderingen van de voorbereidingen van het ECI-eiland”, waarmee Kemp min of meer aangeeft dat een streefdatum nog onduidelijk is. “Op dit moment vinden verschillende onderzoeken plaats, betreffende organisatie, financiële haalbaarheid, functionaliteit van het complex en afstemming gebruikers.” Alvorens het ECI-podium in gebruik genomen wordt moet er, volgens SPL, nog veel gedaan worden om de popmuziek in Roermond een positieve boost te geven. “Het is van groot belang dat er de komende jaren gewerkt gaat worden aan een professioneel popklimaat in de regio”, vindt Peters. “Zowel qua infrastructuur als beleid; hoe zetten we Roermond op de kaart als popstad?”

Tot het zover is hoeven de vaste bezoekers geen sluiting van de Azijnfabriek te verwachten; deze blijft gewoon open. “De gemeenteraad heeft in een motie uitgesproken dat de activiteiten van de Azijnfabriek door moeten kunnen blijven gaan totdat het nieuwe poppodium is gerealiseerd”, stelt Kemp de Roermondse muziekliefhebbers gerust. “Feitelijk is het aan de Stichting Azijnfabriek om te zorgen voor wekelijkse programmering.” Voorlopig goed nieuws dus voor de Azijnfabriek, al blijft continuering van het poppodium ook afhankelijk van subsidiepotjes en onderhoud aan het pand.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Limburg