Ut Sjouke Nauta Tegeltsie

column van Jacco de Boer

Jacco de Boer ,

Is it Frysk? Is it Liwwarders? Nee!
Wat is het dan?
Het is de nieuwe column van Jacco de Boer!

column van Jacco de Boer

Mut dy man self niet in prijs? Dat dacht ik toën ik Sjouke Nauta op it Gala fanne Friese Popmusiek inne Lawei in Drachten sag omstappen in syn moaiste swarte pak. Swarte strik
feur en al! Mar tiid om ut um te fragen was der niet. In kear Hallo segge en foetsie was ie. Op naar de sponsors en notabelen, daar moest gau wat drank en nutsies in en Sjouke soe der op toesiën dat dat gebeurde oek. Ik sag nog net sien kale kopke tussen de bobo's ferdwine doe my weer in it sin skoot waar ik Sjouke feur it earst sag.

It is al aardich wat jaren leden, ik werkte toen noch feure radio en was pas weer werom in it Heitelân om it su mar te segge. Kryg ik in putsie, ik moest in gesprekje opneme met Sjouke Nauta, over iets met musyk inne openlucht of su. By him thus. Wat in spektakel. Sjouke woant in in heel moai straatsie anne overkant fan it Wilhelminapark, noch voor ik oppe deurbel drukke kon hadden syn kienders de deur al opendaan. "Sjouke de meneer fan de radio is der!" brulden se terwijl se my fol ferwachting ankeken. As of der elk moment in aap op myn skouder sitte komme kon of dat ik pardoes su un salto sou doën inne voortún.

Útte húskamer stapte der toen, lachte him de tanden bloot en skudde my de han. Ja daar waren jo dan. Of ik oek binnen komme woe. No, sei ik, late we it maar inne deur doën. Dan he we der wat sfeerlud fan buten by, it gaat tenslotte over iets inne butenlucht. Dat was goed natuurlik. Dus daar stonnen wy dan in't gat fanne deur wat te kletsen. Syn kienders hadden sich ondertussen inne gang nesteld en keken an beide kanten om Sjouke heen om mar niks
te missen fan dit gebeuren. Geluksalig fluitend gong ik na afloop weer naarre studio. Wie had dat dacht, in un waarm nest in un arbeiderwoninkie gong elke nacht de Friese popkonsulent op één oor. Der was niks Rock 'n Roll an mar it klopt helemaal, want su as it by him thus gaat, gaat ut bij Friesland Pop oek.

Want net as er met sien kienders thus is, su is er op ut kantoar fan Friesland Pop oek met syn medewerkers en stagaires. As ut mut staat er der met syn brede rug voor om it voor se op te nimme. En as er siet dat it feilig, fertrout en goed regele is dan laat er se helemaal gaan. Sa as er thus broadsies pindakaas maakt voor de kienders, so sorgt er dat er wat te eten is as er syn jongelui op sleeptou neemt om in allerlei achterstandsgebieden in de
provinsie voorrondes te houwe voorre kleine priis fan Friesland. Sa as er geduldig lustert as voor de soveelste keer hoort vanne kinders hoe it nou weer op skool was, su staat er by dy
voorrondes elke kear mar weer te lusteren naar de suveelste baggermetal fan in paar puistige boeren. Sa as er syn kienders elke avond trou naar bed brengt en se noch in
ferhaaltsie fertelt, su het er oek altied inne gaten of in frijwilliger of in meiwurker syn vvv-bonnen wel krijt an ut eind fanne avond. En of it allemaal goed gaan is en su. En of it leuk was. En bedankt hoor!

Wat in man niet? Sie, faders krije nooit prizen as se it goed done. Dat hoart der by no. Je gaan goed met je kienders om en je krejere su ideaal moaglike omstannigheden, se mutte
wel opbloeie kunne, onietdan? Mar su gaat it dus by Friesland Pop oek. Must es kieke hoe ut daar floreert. Ut leeft en der gebeurt waten goed, toegeven soms is it wat in soadsie bij Friesland Pop, se he it altied klaar en de hannen ute mouen. Krekt as met je kienders, it grootste gedeelte fan de tiid he je geen eer fan je werk. Dat komt later pas, ik was ook inne twintig toen ik door had hoe goed as myn va en myn moeke voor my weest binne en wat ik
an se te danken he.

En is it sirkeltsje weer rond no. Su binne we weer by dy priis. Want goed, je wete nou al dat Sjouke Nauta de Friese Popprijs krijt as er met pensioen gaat of de laan ut stuurd wurdt. Mar dat is allemaal niet goed genoëg mensen. Dat ken niet, dan blieft it by in foto en in paar regels inne krant en twintig sekonden op Omroep Abe.Veelste min voor wat die man no al allemaal deen het.

En met geld en politiek en poppetsies must oppasse, voor je het wete is der dus furt of doad, kiek daar gaan we niet fan ut en we wille it oek niet, mar ik bedoel mar, no aksie onderneme anders he we der straks met sien allen spyt fan. Dan gaat ut fan ja, it is oek wat, dy man het oek in boel werk ferset hoor ensuvoort ensuvoort. Dus, ik stel voor: Ut Sjouke Nauta Tegeltsie. Wytze Sterk dy ontwerpt um, daar in Makkum ken se um dan bakke en elk jaar
utrijke met worst en bier derby en su. De priis is dan voor de beste harde werkers inne popmusyk waar je nooit wat fan hoare, de stille krachten. As eerste gaat ie natuurlik naar Sjouke Nauta self, maar der benne noch genoeg kandidaten, sjauffeurs, roadies, stagiares
dy geen sent fange voor al ut harde werk, groepies, you name it.


Ik hoor geen beswaren? Nee? Nou moai! Regeld. Ik sal gelijk even belle met Friesland Pop om it oppe agenda te sette, mar niet sonder Sjouke earst fan harte te felisitearen met syn eigen priis, dy er dan self oek voor ut eerst an umself overhandigje mag. Hiep Hiep Hoera!