Definitief geen gemeentelijke subsidie voor RASA

College Utrecht stelt subsidievoorstellen Cultuurnotaperiode 2017 - 2020 vast

Tekst: Marc van der Laan ,

RASA krijgt definitief geen gemeentelijke subsidie meer. Dat blijkt uit de nota subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 - 2020 die het Utrechtse college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. In deze nota wordt voor alle organisaties die een meerjarige subsidie hebben aangevraagd aangegeven wat de hoogte van de voorgestelde subsidie is. Het college volgt bijna volledig het advies van de adviescommissie Cultuurnotaperiode, dat eind mei is gepubliceerd.

Dit betekent ook dat het college de adviezen met betrekking tot de subsidies voor De Helling, EKKO, Le Guess Who?, Stichting Ruis (dB’s), Popwaarts (Popronde), Rosa Ensemble en Storm (Tweetakt) overneemt. Uit de nota blijkt verder dat er geen structurele oplossing is voor de zes (in eerste instantie zeven) instellingen die van de adviescommissie wel een positief advies kregen voor hun plannen, maar waarvoor binnen het meerjarige budget van 11,2 miljoen euro geen ruimte meer was. Productieplatform voor muziek- en beeldcultuur De Coöperatie (o.a. bekend van zijn MASTER-trajecten) is één van die instellingen. De komende maanden gaat de gemeente met deze instellingen in gesprek om te bekijken welke oplossingen mogelijk zijn en wat minimaal nodig is om de activiteiten te continueren. De instellingen worden uitgenodigd om daarvoor een aanvraag in te dienen. Die aanvraag gaat dan ten laste van het zogenaamde flexibele cultuurbudget dat nog beschikbaar is. De gemeente wijst er nadrukkelijk op dat dit een incidentele oplossing is voor 2017. De omvang van het flexibele budget is beperkt en is primair bedoeld voor andere activiteiten, investeringen en vernieuwingen.

RASA
Ondanks de vele steunbetuigingen aan het adres van RASA stelt de gemeente dus voor om de subsidie aan de stichting te beëindigen. RASA kan nog wel een eenmalige aanvraag doen voor een tegemoetkoming in “frictiekosten voor onvermijdelijke uitgaven die niet redelijkerwijs door de instelling hadden kunnen worden voorkomen.” Deze eventuele tegemoetkoming dient als financiële ondersteuning bij het stoppen van het podium. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het pand aan de Pauwstraat waar RASA nu nog is gehuisvest. De komende periode gaat de gemeente onderzoeken welke nieuwe bestemming voor dit unieke gebouw gevonden kan worden.

Het stoppen van RASA hoeft niet per se te betekenen dat het helemaal gedaan is met niet-westerse muziek in Utrecht. Het college onderschrijft namelijk de mening van de adviescommissie dat het van groot belang is om een eigentijdse en vooruitstrevende programmering van niet-westerse muziek en culturen in Utrecht te waarborgen. De adviescommissie stelde ook vast dat de functie ‘niet-westerse programmering’, los van RASA, stadsbreed een impuls verdient. Het idee van de commissie om een tijdelijke programmeringsinstantie in het leven te roepen, gedragen door relevante muziekpartijen in de stad, vindt het college aantrekkelijk. Het college vraagt het Utrechts Muziek Overleg om dit idee verder uit te werken en reserveert daarvoor met ingang van 2017 voor een periode van twee jaar incidenteel een bedrag van maximaal € 100.000 euro.

Subsidies voor Muziek
Uit de nota blijkt verder dat er in 2017 - 2020 als gevolg van de adviezen iets minder geld naar muziek (niet alleen popmuziek) gaat dan in de periode 2013 - 2016. In 2017 - 2020 is dit circa 2,25 van de beschikbare 11,2 miljoen, terwijl dat in de vorige periode 2,6 miljoen was. Wanneer echter ook de meerjarige verplichtingen voor o.a. TivoliVredenburg, Centraal Museum, Stadsschouwburg Utrecht en andere regelingen worden meegenomen blijkt dat het budget voor muziek toeneemt van ongeveer 10,5 miljoen naar iets meer dan 12 miljoen euro.

In november stelt de gemeenteraad de begroting van de gemeente voor 2017 vast. Wanneer dit is gebeurd zijn ook de meerjarige subsidies voor cultuur voor de periode 2017-2020 definitief.

De volledige Nota subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020 lees je hier (pdf).