Cultuurplanadvies Rotterdam: geen subsidie voor Nieuwe Oogst, GROUNDS, Bird

De cijfers, de feiten en reacties van de podia

Tekst: Joris Telgen ,

Poppodium De Nieuwe Oogst moet in de periode 2013-2016 geen subsidie meer krijgen van de Rotterdamse gemeente. Dat is het meest opvallende besluit in het cultuurplanadvies van de gemeente. Het podium kreeg de afgelopen periode maar liefst 700.000 euro subsidie. Ook GROUNDS (was 259.000, nu nul) en Bird (kreeg niets, krijgt straks nog niets) vingen bot. Andere instellingen zagen hun subsidiebijdrage licht afnemen. 3voor12/zuid-holland pluisde het advies uit en vroeg de betrokkenen om een reactie.

De Cijfers

De budgettaire ruimte voor het cultuurplan 2013–2016 is door het college van Burgemeester en Wethouders aangegeven in zijn adviesaanvraag van 29 november 2011. Voor de komende cultuurplanperiode is het vrij beschikbare bedrag 72,43 miljoen euro per jaar. Het beschikbare budget van het lopend cultuurplan 2009-2012 is ongeveer 91,8 miljoen euro. De verlaging van het beschikbare budget is derhalve fors, zo’n 20 procent.

Hieronder is te zien hoeveel subsidie alle Rotterdamse podia zullen ontvangen in de periode 2013-2016.

Locatie                               Subsidie 2010 (€)             Subsidie 2013-2016 (€)

Baroeg                               257.000                           250.000
GROUNDS (WMDC)              259.000                           0
Jazzpodium Rotterdam BIRD                                       0
Nieuwe Oogst                      700.000                           0
Popunie                                                                     0
Rotown*                             172.500                           167.500
WORM/Roodkapje                412.000                           400.000
Heidegger                                                                  0
Metropolis Festival               121.500                           118.000
Motel Mozaïque                    308.500                           300.000

*Rotown betaalt en verzorgt tevens de popprogrammering in De Unie


Periode                                  Popmuziek budget         percentage van totale
                                                                                cultuurbegroting
2013-2016                              1.235.500                     1.7%
2010                                      2.230.500                     2.4%
2009                                      3.430.500                     3.7%

Dit is dus een korting van 46% op 2010 en 64% op 2009.

Reacties van de podia


Rotown, 172.500 naar 167.500 euro, Dick Pakkert
"Het advies Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is funest voor het Rotterdams popklimaat. Na de rampjaren 2010 en 2011, met het sluiten van Watt, Waterfront, Heidegger en EXIT, adviseert de Raad om opnieuw twee bestaande podia te sluiten (Nieuwe Oogst en GROUNDS). Bestaande festivals en podia krijgen met een buitenproportionele korting te maken en nieuwe aanvragen (BIRD) zijn niet gehonoreerd.

Resultaat een korting voor de popmuziek in Rotterdam van meer dan 64 procent, dit is nog maar 1,7% van de totale cultuurbegroting! De Raad adviseert hiermee regelrecht tegen het beleid van de gemeente dat jongeren en talentontwikkeling als speerpunt heeft en kiest duidelijk voor de gevestigde orde. Hiermee laat de Raad de jongeren in Rotterdam in de kou staan. Rotown roept het stadsbestuur van de jongste stad van Nederland op haar ingezet beleid te verdedigen."


De Nieuwe Oogst, 700.000 naar 0 euro
"De Nieuwe Oogst betreurt het negatieve advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. We zijn ontdaan door het feit dat RRKC ons geen kans geeft om ons te bewijzen. Het is namelijk onmogelijk om een nieuw podium voor o.m. talentontwikkeling binnen 4 maanden na opening in de verbouwde Maassilo al succesvol te laten zijn. Daarnaast besteedt de RRKC geen aandacht aan de reeds gemaakte successen. Denk hierbij aan het realiseren van het platencontract van Nicole Bus, Rass Motivated, fototalenten in het Nederlands Fotomuseum, en ga zo maar door. Talentontwikkeling zoals je het nergens anders kunt vinden! De plannen voor de toekomst? Ons eerste doel is om De Nieuwe Oogst een bestaansrecht binnen Rotterdam te geven en er daarmee voor te zorgen dat de talenten en de stad hun podium behouden. Het gaat een zware rit worden de komende tijd, maar we hebben grootse dromen en hopen deze ook waar te kunnen maken. We zijn echter niet de enige, onvoorstelbaar wat de bezuinigingen ook voor andere instellingen voor gevolgen hebben. Wij hopen op steun van de stad en iedereen die ons een warm hart toedraagt. Rotterdam kan en mag niet nogmaals een podium verliezen!"

Popunie, 0 euro, Martin Scheijgrond
Bent u tevreden met de hoogte van de toebedeelde subsidie?
"Wij kunnen onmogelijk tevreden zijn met een negatief advies en 0 euro. Gelukkig is het advies niet bindend en staat het de gemeente vrij om andere keuzes te maken."

In hoeverre is uw instelling afhankelijk van subsidie?
"Wij zijn een intermediaire organisatie voor de popmuziek. De verhouding is bij ons ongeveer 60% subsidie en 40% eigen inkomsten. Dat wordt over het algemeen gezien als een gezonde verhouding, voor een organisatie die geen publieksfunctie heeft en zich richt op onbekend talent. We werken er dan ook al sinds jaar en dag met man en macht aan, om geen euro over de balk te smijten en zoveel mogelijk externe financiering uit alle hoeken en windstreken te vinden voor onze projecten."

Wordt het een zware rit in 2013-2016 of zijn er mogelijkheden voor nieuwe initiatieven?
"Ook als het een zware rit wordt, gaan wij uit van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden. Zonder de realiteit van dit moment uit het oog te verliezen zijn wij toch hoopvol gestemd, omdat we geloven in onze levensvatbaarheid en de kwaliteit van onze projecten en diensten. We zullen alles op alles zetten, om door te kunnen gaan met ons werk voor de Rotterdamse popsector.

Wat is uw mening van de gevolgen van het plan op de Rotterdamse muzieksector?
"Iedereen moet natuurlijk inleveren, dus daar doen we dan ook niet moeilijk over. Alleen komt de Rotterdamse popsector er in mijn optiek wel erg bekaaid van af. Het is procentueel bijna te verwaarlozen wat er in het advies naar popmuziek gaat, in vergelijking met andere sectoren. Gelukkig heeft de Rotterdamse popsector nooit zwaar geleund op subsidies en is het een vitale en ondernemende sector die heus niet met man en muis zal vergaan. Maar er zullen zeker slachtoffers vallen, dat is onontkoombaar, alleen zou de pijn een stuk evenwichtiger verdeeld moeten worden."

GROUNDS, 259.000 naar 0 euro, Oscar van der Pluijm
"De aandacht voor het komende Cultuurplan 2013-2016 is volkomen terecht want we kunnen van een aardverschuiving spreken wanneer dit advies overgenomen zal worden door de gemeente Rotterdam.

De popmuziek wordt ongemeen hard aangepakt. Na het verschrikkelijke jaar 2010 (met het wegvallen van zowel Waterfront als Watt) dreigt Rotterdam opnieuw twee poppodia te verliezen; GROUNDS en de Nieuwe Oogst. Overige podia en festivals worden gemiddeld met 30% gekort en nieuwe aanvragen van podia zoals BIRD zijn niet gehonoreerd. Resultaat: 60% minder subsidie naar de popmuziek in de jongste stad van Nederland!

De vraag is hoe heeft dit kunnen gebeuren? De cultuursector kent een uniek systeem. Alle door de overheid structureel gesubsidieerde instellingen - van het Rotterdam Philharmonisch tot poppodium Baroeg-  worden om de vier jaar opnieuw gewogen. Dit geeft de overheid een unieke mogelijkheid om om de vier jaar bij te sturen. Instellingen worden gewogen ten opzichte van huidige beleidsthema´s en het is het moment om leemtes en overlap te signaleren. Als het goed is, is het cultuurplan dan ook meer dan een optelsom van individuele adviezen. Met jongeren en talentontwikkeling als een van de belangrijkste gemeentelijke prioriteiten is er blijkbaar dus iets grondigs misgegaan. Over het waarom hiervan moet de RRKC verantwoordelijk voor dit advies maar iets zeggen.

Wat kunnen we er nog aan doen? De RRKC heeft een reservelijst opgesteld van instellingen die in aanmerking komen voor subsidie wanneer er eventueel extra geld beschikbaar komt voor de cultuursector. Hierop staan twee podia (BIRD en GROUNDS) op respectievelijk plaats en één en twee. Het advies zoals het er nu ligt betekent het einde van GROUNDS. De subsidie van de gemeente Rotterdam is nodig voor de programmering."


BIRD, 0 euro, Philip Powel
Bent u tevreden met de hoogte van de toebedeelde subsidie?
"Dat is in ons geval een makkelijk antwoord, nee."

In hoeverre is uw podium afhankelijk van subsidie? 

"Elke muziekpodium wat Jaarlijks een substantieel aantal concerten organiseert en hierin artistieke risico’s wil nemen heeft in meer of mindere mate subsidie nodig. Wij hebben echter een businesscase waarbij wij ook eigen inkomsten genereren uit  de horeca zodat wij slechts in een zekere mate afhankelijk zijn van subsidies. Om een professioneel podium op te tuigen met bijhorende organisatie zijn aanvullende subsidiegelden een voorwaarde."

Wordt het een zware rit in 2013-2016 of zijn er mogelijkheden voor nieuwe initiatieven?

"Indien wij niet in de cultuurnota komen wordt 2013-2016 voor Bird een zware rit. Wij zullen onze businesscase dan noodgedwongen moeten heroverwegen waarbij onze concert/podium functie behoorlijk onder druk komt te staan."

Wat is uw mening van de gevolgen van het plan op de Rotterdamse muzieksector?

"Na analyse van het advies blijkt dat de toekenning van gelden ervoor zorgt dat de poppodia met 60% worden gekort en minder dan 2% van het totale cultuurbudget krijgen toegekend.  Wat ons betreft een groot verlies voor de muziekcultuur in Rotterdam en zowel nationaal en internationaal een deuk in het imago van de stad. (Zeker in een stad met een zeer groot aantal jongeren)."

"BIRD speelt een cruciale rol in de humuslaag van het Rotterdamse muziekcircuit en heeft een duidelijke functie als ‘ketenorganisatie’ naast bestaande instituten als Rotown, LantarenVenster en de Doelen. Daarnaast hebben BIRD en de gezamenlijke podia door het wegvallen van WATT ook de taak gekregen om de muziekpodium functie in Rotterdam te waarborgen, een functie die inmiddels ook ernstig bedreigd wordt."

"Wij zijn van mening dat door nieuwkomers en de artistieke onderlaag stelselmatig weg te bezuinigen de ‘culturele keten’ in het Rotterdamse muziekcircuit ernstig wordt aangetast. Beginnende bands zullen op geen enkele manier hun weg kunnen vinden naar het gevestigde circuit en talent zal noodgedwongen zijn heil moeten zoeken in andere steden."

"Voor BIRD is het toegekende bedrag dan ook pijnlijk, echter het advies hoopgevend. Omdat de raad heel duidelijk het standpunt inneemt dat BIRD zou moeten worden opgenomen in de cultuurnota mits hiervoor additionele gelden beschikbaar komen."

WORM/Roodkapje, 412.000 naar 400.000 euro, Hajo Doorn
"Over het advies hebben wij gemengde gevoelens. Enerzijds zijn we blij dat we überhaubt een positief advies hebben gekregen (ook al had de raad zijn bedenkingen over de samenwerking met Roodkapje), anderzijds is het voorgestelde bedrag niet voldoende om te kunnen blijven voortbestaan zoals we deden. Als dit advies opgevolgd wordt en er is een negatief advies van het stifo architectuur, vormgeving en e-cultuur dan gaan we er 2 tot 4 ton per jaar op achteruit (25-50%). Dat kan niet zonder gevolgen blijven.

Van de totale gelden gaat overigens maar een klein deel naar pop (en aanverwante) muziek. Veel geld gaat ook naar de werkplaatsen en de filmprogrammering en (als alles doorgaat) naar beeldende kunst bij Roodkapje.

Als we de totale popsector bekijken dan kunnen we niet anders concluderen dan dat die er zeer bekaaid vanaf komt. Alle grote concerten moeten zichzelf terugbetalen, terwijl er geen cultuur, infrastructuur en organisatie is. Wij weten niet zo goed wat we daar mee aan moeten aangezien wij niet de aangewezen organisatie zijn om grootschalige events te organiseren. Je kan je ook afvragen in hoeverre het landschap niet zodanig verandert is dat het zinvol wordt om ander soort keuzes te gaan maken nu ook opa's en oma's naar popconcerten gaan. Als er één predicaat is dat in ieder geval de komende jaren niet waargemaakt zal worden is dat: Rotterdam popstad. Terug naar het variété!"


Baroeg, 257.000 naar 250,000 euro, Ron Andriessen

Zoals je hebt kunnen lezen, zijn wij er nog niet zo slecht afgekomen. De advisering van de RRKC om ons voor € 250.000,- te waarderen, is overigens een stuk minder dan ons ingediende verzoek. Dit betekent dat wij hierdoor meerdere onderdelen niet kunnen ontwikkelen en realiseren. Zo is een van de genoemde speerpunten van het college Talentontwikkeling, waarop de RRKC aangeeft dat "Baroeg een podium is voor talenten in de hardere muziek". Tegelijkertijd spreekt de Raad uit dat 'Baroeg zich "vertilt aan randactiviteiten als talentontwikkeling". Een contradictie en een opmerkelijke. Daarbij is de Raad ook van mening dat "Baroeg zich moet houden met waar zij goed in is". Daar zijn wij het mee eens, maar, wanneer talenten zich zelf aanmelden en wij hiervoor in 2011 een samenwerking/co-productie kunnen aangaan met de SKVR, onder het project 'Rock Central', dan laten wij die niet schieten. Deze uit de praktijk ontstane situatie en kans, waardoor nu 40 beginnende muzikanten worden opgeleid (educatie), grijpen wij dan natuurlijk met beide handen aan. Dit zijn jongeren met talent en derhalve 'onze toekomst'. Dat is waar het beleid zich ook op richt.

Dit voorbeeld en enkele andere, zijn onze toekomst waar wij aan bouwen. Dat vereist nu eenmaal meer mankracht en dus middelen. Ook ons jaarlijkse festival, dat ieder jaar groeit, vereist steeds meer aandacht, mankracht en middelen. Wij trekken hier al meer dan 6000 bezoekers mee.

In de afgelopen jaren heeft Baroeg zich steeds beter en verder op de kaart gezet. Zo was het 30-jarig bestaan een groot succes, kwam BNN langs voor live-TV opnames en was de pers in brede zin steeds vaker in beeld, maar hoorde politiek & bestuur ook van ons. Op positieve wijze dan wel te verstaan. Baroeg groeit gestaag, professionaliseert en werkt zelfs conform de intenties (als startnotitie) en ambities van de 'Coolsingel'. Wij zijn van mening dat onze groei en continuïteit pas gewaarborgd kan worden wanneer ons ingediende verzoek wordt gehonoreerd.

 

De Rotterdamse Raad voor Cultuur en Kunst over het plan
Dit advies doet pijn. Voor het eerst sinds bijna dertig jaar wordt er fors bezuinigd in de sector kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De afgelopen decennia vertoonden een bijna continue groei van activiteiten en instellingen in de cultuursector. Die groei tekende het herstel van de sector na de twee zware ronden Bezuinigen en Ombuigen I en II uit de eerste helft van de jaren tachtig. Rotterdam was ruim een decennium geleden Culturele hoofdstad van Europa. Vier jaar geleden nog was het gemeentebestuur in staat het cultuurplanbudget aanmerkelijk te verruimen. Nu praten we over een forse krimp.

Van de 27 aanvragen in de sector muziek heeft de Raad er 13 voorzien van een positief advies; 14
aanvragen werden negatief beoordeeld, waarvan vier om budgettaire redenen. Omdat de budgettaire ruimte voor de muziekaanvragen alsnog te beperkt is om de 13 positief beoordeelde aanvragen naar behoren te kunnen honoreren, kiest de Raad ervoor om 11 instellingen een bedrag toe te kennen gelijk aan dat in de cultuurplanperiode 2009-2012, behoudens diegenen die minder aanvroegen, minus een generieke korting van 2,9 %. Deze korting kan worden beschouwd als een solidariteitsheffing. De Raad heeft daarmee zoveel mogelijk kwalitatief goede organisaties gespaard.
Bron: Cultuurplanadvies 2013-2016

Vervolg cultuurplanprocedure
Aan de hand van het advies van de RRKC stelt het college van B en W een verdelingsvoorstel voor het Cultuurplan 2013-2016 op. Verwacht wordt dat er in juni 2012 bestuurlijk overleg plaatsvindt tussen de Rotterdamse wethouder van Cultuur, de staatssecretaris van Cultuur en de landelijke fondsen in het kader van het landelijke cultuurbeleid. In september 2012 wordt het verdelingsvoorstel vervolgens in het college besproken, waarna het voorgelegd wordt aan de raadscommissie voor Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport. In deze periode vinden ook de hoorzittingen plaats. In november 2012, tijdens de begrotingsbehandeling, worden de uiteindelijke subsidiebedragen per instelling vastgesteld.
Bron: Rotterdam.nl Cityportaal klik